ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી | Gujarat vernacular society

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી | Gujarat vernacular society → સ્થળ: અમદાવાદ → પ્રકાશન: બુદ્ધિપ્રકાશ → બુદ્ધિપ્રકાશ એ સંસ્થાનુ મુખપત્ર છે. → આ સંસ્થા દ્વારા “વરતમાન” નામનું મુખપત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યુ હતુ …

Read more